آذری جهرمی : ما پیامد های فیلتر تلگرام را گفته بودیم

محمد جواد آذری جهرمی از پیامد های فیلتر تلگرام گفت . 

همچنین در ادامه گفت که : اقدام جدیدی در مقابله با فیلتر شکن ها آغاز نشده.

 

۰ نظر