زایمان هایی در تبریز و اراک که یک در میلیون احتمال رخ دادنشان هست !

در شهر تبریز و اراک در پدیده ای نادر نوزادان 6 و 5 قلو به دنیا آمدند!

احتمال اینطور بارداری و زایمان یک در هر یک میلیون زایمان است!

۰ نظر