دلجویی دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت از عاشقان اهل بیت بعد از حواشی اخیر

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت از عاشقان اهل بیت دلجویی کرد

وزیر بهداشت
۰ نظر