تجمع چند هزار نفری مردم در چهار راه رودکی اصفهان برای تماشای قربانی کردن شتر

ویدئویی از تجمع چند هزار نفری مردم در چهار راه رودکی اصفهان برای تماشای قربانی کردن شتر در فضای مجازی دست به دست می شود.

۰ نظر