مصاحبه تلویزیون با کسانی که از ترس کرونا الکل خورده اند

 در فیلم زیر در یزد با کسانی که الکل صنعتی خورده و مسموم شده اند مصاحبه شده است

۰ نظر