لحظه شلیک موشک‌ به هواپیمای اوکراینی در تهران

لحظه شلیک یکی از موشک‌ها به هواپیمای اوکراینی

۰ نظر