مجری خانم شبکه افق : اگر مثل ما نیستید ، از ایران بروید

مجری شبکه افق صداوسیما گفت: اگر کسی اعتقاد ندارد جمع کند و از ایران برود. برود آنجایی که آن رفاه و آن مدل زندگی وجود دارد.

۰ نظر