نسرین بابایی بازیگر نقش وارش ، از سریال و نقشش گفت !

نسرین بابایی بازیگر  نقش میانسالی سریال وارش از نقشش و بازخورد مردم درباره ی سریال وارش گفت

۰ نظر