اقدامات پیشگیرانه از ابتلا به ویروس کرونا

سازمان بهداشت جهانی برای مبارزه گسترده با ویروس کرونا راهکارهایی پیشنهاد کرده است.

۰ نظر