روش تشخیص خانه‌های خالی چگونه است؟

محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پس از تشخیص خانه خالی پیامکی برای مالک ارسال میشود اگر مالک خالی بودن را تایید کند شامل مالیات میشود و اگر تایید نکند باید مستندات را ارائه دهد

۰ نظر