شعر پاییزی با اجرای سوفیا هادی دختر یکتا ناصر

منوچهر هادی با انتار ویدیویی از شعر خوانی دخترش نوشت :شعر پاییزی با اجرای گوشگله پیدر در دو نقش

۰ نظر