گريه آزاده نامداری هنگام درد و دل با امام حسين(ع)

در اين ويدئو آزاده نامداری بدون واسطه با امام حسین(ع) صحبت مي كند.

۰ نظر