فاش شدن راز مرگ ناگهانی عسل بدیعی پس از ۸ سال

هشت سال پس از درگذشت ناگهانی عسل بدیعی، رضا داوودنژاد، در برنام محاکات مطالب و حقایقی تازه در باره مرگ این بازیگر را آشکار کرد.

۰ نظر