گزارش صداوسیما از کاندیداهای احتمالی 1400

حرف و حدیث ها درباره کاندیداتوری "سعید محمد" سوژه اصلی این گزارش است.

خبرگزاری صداوسیما

۰ نظر