لایو بابک جهانبخش در ماشین از حال و احوال این روزهایش می گوید

بابک جهانبخش نوشت : می رسد غم های بی پایان به پایان غم مخور

۰ نظر