تعجب گلزار از شنیدن صدای یک شرکت کننده در مسابقه هفت خان

محمد رضا گلزار، مجری مسابقه هفت خان طی اجرای این برنامه، از شنیدن صدای خاص یکی از شرکت کنندگان غافلگیر شد.

۰ نظر