طراحی چهره علی دایی با شن برای تقدیر از آقای گل جهان

آقای همیشه گل... همیشه آقای گل خواهی ماند چون هم آقایی هم گلی

۰ نظر