پیام حامد کرزای رئیس جمهوری سابق افغانستان به مردم افغانستان

حامد کرزای سیاست‌مدار افغانستانی و رئیس‌جمهور پیشین کشور افغانستان است. او از زمان سرنگونی حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ به مدت حدود سیزده سال زمام امور این کشور را برعهده داشته‌است.

۰ نظر