دیدار فلور نظری با پسرش در فرودگاه کلن آلمان بعد از 2 سال

مرا تو بی سببی نیستی به راستی صلت کدام قصیده ای ای غزل ؟ ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه ی تاریک ؟ . کلام از نگاه تو شکل می بندد خوشا نظر بازیا که تو آغاز می کنی ! . ! .دوم مهرماه ۱۴۰۰ دیدار با پسرم بعد دوسال

۰ نظر