مصاحبه با مترجم و سردبیر اخبار ناشنوایان ؛ خانواده ناشنوا دارم

شیدا صدردانش، مترجم و سردبیر اخبار ناشنوایان: خانواده ناشنوا دارم؛ پدر، مادر و خواهرم ناشنوا هستند و زبان اشاره را ابتدا از داخل خانواده یاد گرفتم.

باشگاه خبرنگاران

۰ نظر