شادی مختاری در بهترین سکانس سریال جزیره از نگاه خودش

 آن روز را خوب به یاد دارم؛ رنگ هوا،بوی دریا،آفتاب که سوزان و داغ بود..
.اشک‌هایم می‌ریخت،تمام جانم درد می‌کشید و قلبی که فشرده می‌شد...
اما سرباز جنگجو و قوی درونم راهی جز ادامه دادن بلد نبود...
با تمام جانم دویدم که بعدها پیش خودم شرمنده نباشم...
آن روز ، آن درد و آن شوق توانستن را هرگز فراموش نمی‌کنم... . .
کاری از سیروس مقدم تهیه کنندگان:منوچهر محمدی و امیرحسین حیدری

۰ نظر