تصاویر الهام پاوه نژاد بازیگر از سفر پاییزی اش به کیش

دَر سَفَر هَر کَس به مَقْصَد مي‌رِسَد مي‌ايسْتَد؛ مَن سَفَر را دوست دارَم، مَقْصَدِ مَن رَفْتَن است…

۰ نظر