وانت سواری شهره سلطانی بازیگر و دوستش با کلاه و چادر

شنبه سیزدهم آذر هزارو چهارصد .. پشت وانت....سر صحنه  فیلمبرداری  خوشنام.... باقیمانده فیلمبرداری از مردادماه که من و نیلوفر پشت وانت نشسته بودیم... حالا در سرمای زمستانی گرفته می شه ...

۰ نظر