سر خوردن روی دیوار چین بزرگترین دیوار جهان در روز برفی

ویدیویی از یک روز برفی در دیوار چین که لیز بودن سطح زمین گردشگران را به زحمت انداخت بود را ببینید.

۰ نظر