صحبت کردن و حال و احوال پرسی فاطمه گودرزی و پسر و عروس به زبان های زنده دنیا !


فاطمه گودرزی نوشت :

تو این روزهای سخت زندگی که همه دنبال یک لقمه نان هستن تا شرمنده خانواده نباشند میتونم بگم چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که از حال هم باخبر باشیم حرفهای همدیگه رو بشنویم شاید تونستیم غمی از غمها کم کنیم شنونده خوب بودن هم گاهی کمک بزرگی میتونه باشه

 

۰ نظر