اعترافات ناراحت کننده و عجیب مردی که به خودروها در اتوبان های تهران سنگ میزد

اعترافات عجیب مردی که به خودروها در بزرگراه های تهران سنگ میزد: میخواستم خودم را خالی کنم

۰ نظر