جناب خان کادوی تولد به شبنم مقدمی داد ؛ ولی آبروی رامبد و حیثیت شبنم رو برد
۰ نظر