تفریح فلور نظری بازیگر در یک روز خیلی سرد و طوفانی آلمان

باد هم که باشی ، قدرت زیادی ام هم که داشته باشی ، باز نمی تونی … من از اون بیدا نیستم … بله اینطوریهاست  آلمان فروردین ۱۴۰۱

۰ نظر