تولد سه سالگی کاران پسر بوراک اوزچیویت و همسرش فخریه اوجن

درست 3 سال پیش امروز شدی گل بهاری ما که در درونمان شکفتی پسر.. بوی بهار را برایمان آوردی.. تولدت مبارک فرشته

۰ نظر