آواز خوانی کیسان دیباج یادگاری از پشت صحنه ی از سرنوشت ۴

دیدم تو خواب وقت سحر / شهزاده ای زرین کمر
 نشسته بر اسب سفید / میومد از کوه و کمر
 میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش
میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش….. یادگاری از پشت صحنه ی ازسرنوشت ۴ تو یه شب خیلی سرد و طولانی اما باحال

۰ نظر