وقتی عمو پورنگ حالِ خوب این دختر بچه را خریدار است !


حالت رو خریدارم دخترم !

چون میدونم بهترین حال دنیا رو داری !

کاش ما هم مثل تو از همه

چیزهای زندگی به همین سادگی

لذت میبردیم

۰ نظر