موتور سواری عموپورنگ در حالیکه دلش نمی خواهد بزرگ شود !

عموپورنگ نوشت :

بر عکس ما که آرزو میکردیم زودتر بزرگ بشیم

بچه های امروز اصلا دلشون نمی خواد بزرگ بشن

چون فهمیدن چه خبره

 

۰ نظر