خنده های گوهر خیراندیش با چهره ایی غمگین در یک گفتگو

گوهر خیراندیش: من یک دیوانه نسبتا مهار نشدنی هستم

۰ نظر