دلنوشته ودود لرستانی «شهره لرستانی» برای تغییر بی نهایت برای زیبایی

ضبط نریشن برنامه: منم دوستت دارم ..واقعا ما چقدر همدیگه رو دوست داریم ؟؟ خانوادمون رو ...همسایه امون رو ...همکارمون رو ... هموطن مون رو .... و... در نهایت خودمون رو ؟؟؟ ایا با خودمون و جهان پیرامونمون در آشتی و صلح ایم ؟؟؟

۰ نظر