اولین اجرای مشترک آصف آریا و سهراب پاکزاد در کنسرت ؛ سالن منفجر شد
۰ نظر