گریه رضا صادقی در یک موزیک ویدیو برای هم‌دردی با مردم آبادان

حرمت نگه دار
  آری دلم این اشکها خون بهای عمر رفته من است…
میراث من زیر آسمان وطنی که در آن فقط مرگ را به مساوات تقسیم میکردند
حرمت نگه دار دلم گلم اشکهایی را که خونبهای عمر رفته ام بود.
داد خود را به بیدادگاه خود آورده ام! همین … ..
همه جنوب و همه ايران از درد هم به درد ميايم .. حرمت نگهدار رفيق
  اين روزا ميشه هم دردى كرد ،
ميشه سكوت كرد به حرمت جوانان و عزيزان مردمانى كه داغ ديده و عزادارن ،
ميشه حرمت نگهداشت .. ..
كاش بيش از يك تسليت ميشد براى تسكين درد اين مردم گفت ولى حيف : دلم ميسوزد و كارى ز دستم بر نمى ايد .

۰ نظر