وقتی محسن ابراهیم زاده روی صحنه کنسرت قیافه ی کفش هایش را می آید !


محدثه ابراهیم زاده نوشت :

وقتی یه داداش داری و خیلی شوخ و خوش زبون و دلبره

۰ نظر