یک اجرای زنده از محمد اصفهانی ؛ نشسته در ماشین و آرام !

محمد اصفهانی نشسته در ماشین. به آرامی شروع به خواندن ترانه ای می کند. صدایش عالی است. اوج می دهد. پیچ و تاب می خورد. با دلت بازی می کند. حالت را ارغوانی می کند. بعد یاد خوانده های تقلبی این روزها می افتی که حتی از ارائه یک کنسرت زنده عاجزند و باید حتما پلی بک پخش کنند! کیف کردیم آقای اصفهانی! کیف کردیم!

روزنامه فرهیختگان

۰ نظر