آشتی شهربانو منصوریان با پدر ووشوکاری که با او درگیر شده بود

 آشتی شهربانو منصوریان با پدر یک ووشوکار که با او در محل مسابقات ووشو درگیر شده بود

۰ نظر