جواد عزتی هنگام دریافت تندیس بهترین بازیگر مرد برای بازی در «مرد بازنده»

جواد عزتی هنگام دریافت تندیس بهترین بازیگر مرد برای بازی در «مرد بازنده»

۰ نظر