گریم چهره نجمه جودکی برای نقش راضیه که حال خوبی ندارد

راضیه ای که خلقش کردیم.. با گریمی که باید حال بدش را نشان میدادیم.. راضیه را دوس دارم .. مدت کوتاهی با او زندگی کردم .. در وجودم نشسته بود..

۰ نظر