شیطنت بامزه عموپورنگ در خانه دوستش که برای شام دعوت شده بود

این عروسکها مربوط به ایالت راجستان در هندوستان میباشد که فعلا در خانه دوستان نگهداری میشود
اینم اژ شیطنت های بنده در ضیافت شام امشب در منزل برادر عزیزم بهروز چاهیل

۰ نظر