مصاحبه با مردی که پیشنهاد ۶ میلیاردی مالک متروپل را قبول نکرد !

مردی که پیشنهاد ۶ میلیاردی مالک متروپل را قبول نکرد اما خانه‌اش را برای نجات مردم خراب کرد

۰ نظر