پست غم انگیر نسرین مقانلو برای پسرش ارشیا که بدون خداحافظی رفت

ارشیا پسرم ،اسمت مثل قلبت بزرگ بود و این دنیا برات کوچک و تنگ
دو هفته شد که ندیدمت،
دلتنگتم مادر.
انگار هزار سال گذشته،
هیچوقت نبودنت را باور نخواهم کرد،
تو همیشه در من زنده خواهی ماند تا ابدیت،
جایگاهت بهشت است و فرشتگان خدا مراقبت خواهند بود پسر خوش قلبم. چون با قلب زیبایت پذیرای همه بودی به همه عشق و مهربانی هدیه میکردی.
و این نشان از روح بزرگت داشت،
این دنیا برایت کوچک بود دلبند مادر،به قول خودت مرگ زیباست و دارای صلح الهی است،
همیشه با منی تو تکه ایی از وجود من باقی خواهی ماند.
دیگه مجبور نیستی هر سال این همه پرواز خسته کننده داشته باشی و بیای پیش من.
چون تو برای همیشه پیش من ماندی ،و آرام گرفتی. .

۰ نظر