شوخی نماینده جامعه اسلامی با یک دانشجو: راحت باش ولی عواقبش با خودت!

علی مولایی نماینده جامعه اسلامی دانشجویان خراسان رضوی، خطاب به طائب: حاج آقا راحت باشیم دیگه؟ طائب: راحت راحت ولی عواقبش با خودته!

۰ نظر