خطر مرگی که از سر نجمه جودکی مجری سابق تلویزیون گذشت

امروز حوالی ساعت ۵ بعدازظهر من با مرگ ملاقات کردم.. توی جاده بودم یه ترمز کوچیک زدم و ماشین لیز خورد..دور خودش چرخید..گارد ریل و که دیدم گفتم دیگه تمومه.. ترمز دستی رو کشیدم..ماشین باز چرخید بعد ایستاد اما در جهت مخالف حرکت ماشین ها.. در تک تک‌ثانیه هایی که براتون تعریف کردم به جای ترس به این فکر بودم که همه زندگی همین بود..؟!! خدا منو برگردوند ،،تنهام نذاشت،،مواظبم بود.. کلمه نگران رو از وجودم حذف کردم چون تا خدا هست نگرانی معنایی نداره.. شاید باورتون نشه از همیشه آروم ترم..خدا مواظبمه.. اینو براتون تعریف کردم که بگم امروز خدا رو دیدم..

۰ نظر