حضور مجریان مشهور با لباس فرم سپاه در روی آنتن زنده تلویزیون !

پس از قرار گرفتن نام سپاه در بین گروه‌های تروریستی توسط پارلمان اروپا، مجریان تلویزیون در حمایت از سپاه با لباس فرم این سازمان روی آنتن زنده حاضر شدند.

۰ نظر