ساناز تاری بعد از مهاجرت به دبی در حال نواختن «ساز هنگ»

ساناز تاری بعد از مهاجرت به دبی در حال نواختن «ساز هنگ»

۰ نظر