مرحوم شهرام عبدلی در سریال خط قرمز وقتی 25 ساله بود

سکانسی ماندگار از بازی شهرام عبدلی در خط قرمز 21 سال پیش

۰ نظر