پست جگرسوز نسرین مقانلو برای چهارشنبه سواری پسرش ارشیا

ارشیا دلبندم کجای آسمان خیالم پناه گرفته ایی امشب عجیب بی توام عزیز سفر کرده ام دلتنگتم ندارمت،ندارمت، ببین قلبم آتش گرفته مثل آتش بازی امشب

۰ نظر